Cuộn xuống

Viết nên trang của bạn
trong câu chuyện DatVietVAC

Chức danh

Công ty

Địa điểm

Hình thức làm việc

Ngày hết hạn

SENIOR SALES MANAGER

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

20-12-2022

AUDIO EDITOR

Dong Tay Promotion

Ho Chi Minh

Fulltime

11-12-2022

POST PRODUCTION EDITOR

Dong Tay Promotion

Ho Chi Minh

Fulltime

15-11-2022

BIÊN TẬP [SCRIPT EDITOR]

Dong Tay Promotion

Ho Chi Minh

Fulltime

31-10-2022

Android Developer

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

31-10-2022

Data Analyst

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

31-10-2022

Tech Support

Ho Chi Minh

Fulltime

31-10-2022

Senior Sales Manager

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

15-10-2022

HRBP Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

Talent Acquisition Head

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

20-11-2022